Wijnhandel Dikkers

Rigaweg 5
9723 TE Groningen
info@wijnhandeldikkers.nl

0507114011
d

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LIJFERING DRANKEN B.V.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

 1. Afnemer: de wederpartij, als bedoeld in artikel 6:231 sub c BW, die met Lijfering een overeenkomst sluit;
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zijn de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub a BW;
 3. BW: het Burgerlijk Wetboek;
 4. Lijfering: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Lijfering Dranken B.V., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9723 TE Groningen, Rigaweg 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17237562, en/of een andere gebruiker van de Algemene Voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 sub b BW;
 5. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Partijen, zowel tezamen als afzonderlijk;
 6. Partijen: Afnemer en Lijfering tezamen.

De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt.

In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de De regelingen, opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van Afnemer, welke afwijken van de Algemene Voorwaarden, zijn voor Lijfering slechts bindend, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Lijfering zijn aanvaard.
 • Indien en voor zover Lijfering producten en/of diensten van derden aan de Afnemer ter beschikking stelt, gelden voor wat betreft die producten of diensten de desbetreffende door die derden gehanteerde voorwaarden (‘’Voorwaarden Derden’’) in verhouding tussen Lijfering en Afnemer, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Voorwaarde voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden Derden is dat Lijfering Afnemer daarover heeft geïnformeerd en Afnemer een redelijke mogelijkheid is geboden kennis te nemen van de betreffende Voorwaarden Derden. In afwijking van voorgaande zin komt aan Afnemer geen beroep toe op een nalaten van Lijfering om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Afnemer een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden of Voorwaarden Derden als bedoeld in lid 2 geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden In het voorgaande geval en/of indien één of meer delen van de Algemene Voorwaarden onverbindend worden verklaard c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 • De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17237652.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/PRIJSOPGAVEN

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en prijsopgaven door Lijfering vrijblijvend en kunnen deze steeds door Lijfering worden herroepen.
 • Lijfering kan niet aan een aanbieding of prijsopgave worden gehouden, indien Afnemer weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende aanbieding of prijsopgave, dan wel één of meer onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een aanbieding of prijsopgave door Lijfering verplicht laatstgenoemde niet tot het verrichten van uitsluitend een deel van de betreffende werkzaamheden of tot levering van uitsluitend een deel van de betreffende zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aan aanbiedingen of prijsopgaven van Lijfering kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten q. overige rechtsverhoudingen tussen Partijen.

 

ARTIKEL 4.      AFLEVERING

 • De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW en wordt derhalve geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is Afnemer dient bij niet-tijdige levering Lijfering schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Lijfering zes weken na de schriftelijke ingebrekestelling de betreffende zaak nog niet heeft geleverd, heeft Afnemer het recht de betreffende Overeenkomst – zonder rechterlijke tussenkomst – schriftelijk te ontbinden, zonder dat Lijfering ter zake tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • De levering van de door Lijfering aan Afnemer verkochte zaken geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op een door Lijfering te bepalen datum, tijdstip, locatie en wijze.
 • Indien Afnemer weigert de verkochte zaken in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van de voor aflevering van de verkochte zaken benodigde informatie en instructies, waardoor de overeengekomen aflevering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, is Lijfering gerechtigd om de betreffende zaken voor rekening en risico van Afnemer op te (laten) slaan. Indien zeven dagen zijn verstreken na een schriftelijk verzoek van Lijfering om de verkochte zaken alsnog in ontvangst te nemen of de benodigde informatie en instructies alsnog te verschaffen, terwijl Afnemer deze termijn ongebruikt laat verstrijken, is Lijfering niet meer verplicht de verkochte zaken aan Afnemer te leveren en is Lijfering gerechtigd de verkochte zaken te verkopen aan (een) derde(n). Afnemer is in dat geval verplicht de overeengekomen koopprijs voor de verkochte zaken, te vermeerderen met de verkoopkosten ter zake van voormelde verkoop aan (een) derde(n) te betalen aan Lijfering, onder aftrek van de opbrengst van voormelde verkoop aan bedoelde derde(n). In geval van waren met een beperkte houdbaarheid mag Lijfering een kortere termijn dan zeven dagen aanhouden. Het vorenstaande laat eventuele andere rechten van Lijfering jegens Afnemer onverlet, waaronder het recht op schadevergoeding.
 • Tegenover Afnemer strekt een door Lijfering verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs van hetgeen door Lijfering aan Afnemer is afgeleverd, behoudens door Afnemer geleverd tegenbewijs.

 

ARTIKEL 5.      AFNAMEVERPLICHTING

 • De Afnemer kan met Lijfering overeenkomen dat zij een artikel voor de Afnemer op voorraad neemt.
 • De Afnemer is verplicht de artikelen als bedoeld in lid 1 af te nemen en te Indien Partijen besluiten de Overeenkomst te beëindigen, is de Afnemer verplicht tot afname en betaling van alle artikelen als bedoeld in lid 1 die Lijfering op voorraad heeft.

ARTIKEL 6.      UITVOERING

 • Lijfering heeft het recht de door haar te verrichten werkzaamheden of (af)leveringen door derden te laten verrichten.
 • Lijfering heeft het recht de door haar te verrichten werkzaamheden of de door haar te leveren zaken in verschillende perioden te verrichten q. te leveren. In dat geval is Lijfering gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden c.q. de reeds geleverde zaken afzonderlijk te factureren, terwijl Afnemer is gehouden deze facturen binnen de betaaltermijn als bedoeld in artikel 8 te betalen.

ARTIKEL 7.      PRIJZEN

 • Voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, gelden de prijzen van Lijfering steeds exclusief de kosten voor transport, gerief, verpakking, statiegeld, de kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van emballage, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten en belastingen, hetgeen voor rekening komt van Afnemer.
 • Lijfering is slechts gehouden statiegeldvergoedingen voor de betreffende retouremballage aan Afnemer uit te betalen, indien en voor zover de Afnemer de retouremballage leeg, onbeschadigd en goed gesorteerd bij Lijfering heeft ingeleverd.
 • Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld de wijzigingen in arbeidslonen, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen, mogen door Lijfering te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. Afnemer heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de Overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen prijs door Lijfering plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder dat Lijfering ter zake tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De ontbinding door Afnemer dient in dat geval binnen één week na kennisgeving door Lijfering plaats te vinden. In dat geval heeft Lijfering recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt minimaal 1% van de overeengekomen (koop)prijs, dan wel het bedrag van de hogere werkelijke kosten.

ARTIKEL 8.      INSPECTIES, KLACHTPLICHT EN TEKORTKOMINGEN

 • Afnemer is verplicht de geleverde zaken, de verrichte diensten en/of de tot stand gebrachte werken terstond na voltooiing q. levering hiervan op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door Afnemer terstond, nadat zij zijn geconstateerd, schriftelijk en onder opgave van de redenen aan Lijfering ter kennis worden gebracht, op straffe van verval van alle aanspraken van Afnemer.
 • Afnemer dient Lijfering in de gelegenheid te stellen de hiervoor in lid 1 bedoelde klacht op gegrondheid te (laten) onderzoeken.
 • Afnemer kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden, indien de hiervoor in lid 1 bedoelde kennisgeving later plaatsvindt dan acht dagen na het moment van voltooiing van de werkzaamheden q. de levering van de betreffende zaken, dan wel het moment waarop Afnemer de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 • Indien een door Lijfering geleverde zaak gebrekkig is, terwijl door Afnemer tijdig is voldaan aan zijn klachtplicht, dan zal Lijfering de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst van deze zaak, of indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van Afnemer aan Lijfering ter zake van het gebrek, ter keuze van Lijfering (laten) herstellen, vervangen of vervangende vergoeding daarvan aan Afnemer In geval van vervanging van de gebrekkige zaak of vervangende (schade) vergoeding daarvan aan de Afnemer, is laatstgenoemde op eerste verzoek van Lijfering gehouden de gebrekkige zaak aan Lijfering te retourneren en Lijfering de eigendom daarover te verschaffen voor zover de eigendom daarvan op Afnemer is overgegaan.
 • Indien komt vast te staan dat de klacht van Afnemer ongegrond is, zal Afnemer de daarmee voor Lijfering gepaard gaande kosten vergoeden aan Deze vergoeding bedraagt minimaal 1% van de overeengekomen (koop)prijs, dan wel het bedrag van de hogere werkelijke kosten.

ARTIKEL 9.      RETOURNEREN

 • Onverlet het bepaalde in artikel 8 kan de Afnemer zaken slechts aan Lijfering retourneren als Lijfering daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.
 • Lijfering kan de kosten voor het retourneren van zaken bij de Afnemer in rekening brengen.

ARTIKEL 10.    BETALING

 • Indien niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet dienovereenkomstig heeft plaatsgevonden, is Afnemer van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, in gebreke en is Afnemer gehouden de wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119 BW, dan wel artikel 6:119a BW, dan wel artikel 6:119b BW, vermeerderd met 2% op jaarbasis te vergoeden, ingaande één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Daarnaast worden in dat geval alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Lijfering terstond opeisbaar.
 • Indien Afnemer ter zake van zijn betalingsverplichting in verzuim is, is Afnemer behoudens in het geval als bedoeld in lid 3 van dit artikel 15% incassokosten over de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 150,00.
 • Indien Afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en Afnemer ter zake van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, is Afnemer een vergoeding ter zake van de incassokosten verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Deze vergoeding bedraagt:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00, plus
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering, plus;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering, plus;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering, plus;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 775,00.
 • In geval van verzuim van Afnemer ter zake van diens betalingsverplichting, als hierboven in lid 2 en 3 bedoeld, is Lijfering tevens gerechtigd haar leveringen op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zulks te harer keuze, zonder dat Lijfering ter zake tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd het recht van Lijfering op betaling van het reeds geleverde en/of op betaling van
 • Afnemer is gehouden, op eerste verzoek van Lijfering, indien zij daartoe aanleiding ziet:
  1. de verschuldigde prijs geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen vóór of bij de aflevering; of
  2. ten genoegen van Lijfering passende zekerheid te stellen voor de betaling van de verschuldigde prijs.
 • Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn, ongeacht een eventuele andersluidende betalingsomschrijving van of namens Afnemer, tenzij Lijfering schriftelijk anders bepaalt.
 • Betalingen door Afnemer dienen te geschieden in een wettig Nederlands betaalmiddel, zonder kosten voor Lijfering.
 • Afnemer is niet bevoegd tot opschorting en/of verrekening.

ARTIKEL 11.    AANSPRAKELIJKHEID

 • Lijfering staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door of via haar verstrekte informatie en instructies, behorende bij de door Lijfering geleverde diensten en zaken.
 • Lijfering is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer als gevolg van tekortschieten in de nakoming van verplichtingen dan wel onrechtmatig handelen van Lijfering, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar en haar leidinggevende ondergeschikte.
 • Voor het geval Lijfering zich onverhoopt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet op het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kan beroepen, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lijfering is gedekt.
 • Indirecte schade, zoals schade van derden, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Afnemer vrijwaart Lijfering voor alle aanspraken van derden in verband met door Lijfering aan Afnemer geleverde zaken of voor hem verrichte diensten.
 • Indien de schade mede het gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan Lijfering verantwoordelijk is, dan is Lijfering niet aansprakelijk.

ARTIKEL 12.    EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Lijfering behoudt zich de eigendom van alle aan Afnemer geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op Afnemer ter zake van de nakoming door Afnemer van alle met haar gesloten overeenkomst(en) en ter zake van schadevergoeding wegens het niet-nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomst(en) door Afnemer volledig zijn voldaan
 • Bij niet tijdige betaling van de koopprijs is Lijfering te allen tijde gerechtigd, zonder enige voorafgaande aanzegging, de door of namens Lijfering geleverde zaken terug te (laten) nemen. Afnemer is verplicht daaraan direct zijn volledige medewerking te verlenen en in dat kader Lijfering direct toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waar de betreffende zaken zich bevinden
 • Gedurende de periode dat de geleverde zaken in verband met het eigendomsvoorbehoud in eigendom aan Lijfering toebehoren moeten de geleverde zaken door Afnemer tegen tenietgaan, verlies, diefstal en wettelijke aansprakelijkheid verzekerd worden, met dien verstande dat de uit de verzekering(en) voortvloeiende rechten aan Lijfering toekomen
 • De aan Lijfering betaalde schadepenningen strekken ter aflossing op het restant van de vordering. Afnemer is verplicht gedurende de periode dat de geleverde zaken in verband met het eigendomsvoorbehoud in eigendom aan Lijfering toebehoren deze zaken in goede staat te houden, afgescheiden te houden van zaken van Afnemer of van derden en nood- zakelijke reparaties direct op zijn kosten te laten verrichten.
 • Over zaken, waarvan de eigendom nog bij Lijfering rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan in het kader van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, waarvan is uitgesloten het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheden aan
 • De eigendom van door of namens Lijfering aan Afnemer geleverde emballage, waarvoor Afnemer statiegeld heeft betaald en/of die voor hergebruik in aanmerking komt, gaat in geen geval over op Afnemer.

ARTIKEL 13.    INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Werkwijzen, ideeën, formules, modellen, offertes, concepten, ontwerpen, technieken, tekeningen, opgestelde adviezen en overige bescheiden, die door of in opdracht van Lijfering zijn vervaardigd, zijn en blijven haar eigendom.
 • Tenzij anders is overeengekomen mag Afnemer hetgeen in lid 1 van dit artikel is vermeld en/ of bedoeld niet vermenigvuldigen, namaken, openbaar maken, wijzigen of aan derden ter beschikking stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lijfering.
 • Alle rechten, die voortvloeien uit intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, portret rechten, beeldmerken en dergelijke blijven eigendom van Lijfering.

ARTIKEL 14.    OVERIGE BEPALINGEN

 • Alle bedragen vermeld in de Algemene Voorwaarden zijn exclusief eventueel verschuldigde De eventueel verschuldigde omzetbelasting is voor rekening van de Afnemer.
 • Afnemer is, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Lijfering, verplicht om zaken, die Lijfering hem in consumentenverpakking aanlevert, in die verpakking en zonder wijziging, in goede staat verder te verhandelen aan consumenten.

ARTIKEL 15.    GESCHILLEN

 • Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst.
 • Elk geschil, voortvloeiend uit de Overeenkomst, zal in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van Lijfering.